# Үйлчилгээний нөхцөл

# M+ Ерөнхий нөхцөлүүд

# Ерөнхий нөхцлийн агуулга, хамрах хүрээ

 1. Монголын хамгийн хурдацтай хөгжиж буй өөртөө үйлчлэх, цахим ном, дижитал сэтгүүлийн дэлгүүр, сонины мухлаг “M+”-т тавтай морилно уу!

  “Монгол улсын Улаанбаатар хотын Ayud барилгын 14-р давхарт байрлах M+ нь (цаашид “M+” гэх) гар утасны аппликейшнүүдээр дамжуулан гар утсаар унших “M+” гэдэг (цаашид платформ гэх) платформыг ажиллуулдаг. Энэ ажлын хамрах хүрээнд агуулгын үйлчилгээ үзүүлэгч нар M + платформ дээр уншигчдыг өөрсдийн ухаалаг төхөөрөмж дээр үнэгүй буюу төлбөртэй цахим ном, дижитал сэтгүүл унших боломжийг олгоно. Ингэснээр хэрэглэгч цахим ном, дижитал сэтгүүл уншиж, худалдан авч хөдөлгөөнт хэрэгсэл дээрээ хаана байгаагаас үл хамааран хамгийн бага хугацаанд унших боломжтой.

 2. М + цахим хуудас, интернетийн үйлчилгээ, хөдөлгөөнт төхөөрөмжийн апп ("App")-ууд руу нэвтрэх, үзэхдээ дараах нөхцлийг ("Нөхцөлүүд") дагана. Эдгээр нөхцлийг анхааралтай уншина уу. M+ ("бид", "биднийг")-т аккаунт нээх буюу аливаа M+ буюу M+-тай холбоотой үйлчилгээ буюу апп-ийг ашиглах нь та эдгээр нөхцлийг уншиж, ойлгож, үүрэг хүлээхийг зөвшөөрч, холбогдох бүх хууль, дүрмийг биелүүлнэ гэдгийг илтгэнэ. Эдгээр нөхцөл нь хэрэглэгч та болон Woovoo ХХК болон түүний салбаруудын хооронд байгуулсан гэрээ юм. Та эдгээр нөхцлийг хүлээн зөвшөөрөөгүй бол үйлчилгээг ашиглаж болохгүй. ЭДГЭЭР НӨХЦӨЛ ДОТОР M+-ЫН БАТАЛГААТ ХУГАЦААНЫ МЭДЭГДЭЛ (warranty disclaimers) БОЛОН ХАРИУЦЛАГЫГ ХЯЗГААРЛАХ БУСАД ЗААЛТУУД БАГТАЖ БАЙГАА ТУЛ ЭДГЭЭР НӨХЦЛИЙГ БҮГДИЙГ НЬ УНШИНА УУ. Хэрэв та энэ гэрээг дагаж мөрдөхгүй байвал M+ таны цахим хуудас, үйлчилгээ болон M+тай холбоотой апп-нд нэвтрэх эрхийг нэн даруй дуусгавар болгох эрхтэй. M+ цахим хуудас, интернетийн үйлчилгээ, хөдөлгөөнт төхөөрөмжийн апп-ууд нь нийлээд "Үйлчилгээ"-г бүрдүүлдэг. Уг үйлчилгээг Woovoo ХХК эзэмшиж, ажиллуулна. Уг үйлчилгээнд таныг үнэгүй цахим ном, дижитал сэтгүүл уншиж, шинэ контент, контенттай холбоотой ном, мэдээ, сэтгүүл, хэвлэл (хамтад нь "Хэвлэл" гэдэг) худалдан авах боломжоор хангаж, эдгээр хэвлэлийн дижитал хувилбаруудыг худалдахад бэлэн болгодог www.mplus.mn цахим хуудас болон апп багтана.

 3. Зөвхөн дараах ерөнхий нөхцлийг дагаж мөрдсөнөөр платформыг (үүнд Апп-ууд багтана) ашиглах боломжтой.

 4. Платформыг ашиглахтай холбоотой гэрээнд тусдаа гэрээний текст оруулахгүй. М + та хоёрын хооронд байгуулсан гэрээний агуулга нь эдгээр ерөнхий нөхцөл, болзол болон бүртгүүлэх явцад өгсөн мэдээллийг дагаж мөрдөнө.

 5. Та M+ үйлчилгээнд бүртгүүлж, ашигласнаар эдгээр нөхцлийг дагаж мөрдөхийг хүлээн зөвшөөрнө.

 6. M+ нь цаашид гэрээний тодорхой заалтыг шууд хэрэгжих нөхцлөөр өөрчлөх эрхтэй байна. Хэрэв бид нөхцөл, заалтанд орсон тодорхой өөрчлөлтөнд таны зөвшөөрлийг аваагүй бол танд энэ өөрчлөлтийн талаар (аливаа өөрчлөлтийг хүчин төгөлдөр болохоос доод тал нь 4 долоо хоногийн өмнө) цаг тухайд нь мэдээлнэ. Энэ зорилгоор M+ таныг бүртгүүлэх явцдаа өгсөн цахим шуудангийн хаягаар гэрээний нөхцлийн шинэ хувилбарыг илгээх болно. Энэ тохиолдолд боломж болон M+ын өөрчлөлтнөөс татгалзах хугацаа, мөн татгалзаагүй бол гарах үр дагаврын талаар тодорхой мэдээлнэ.

 7. Зөвхөн M+т бүртгүүлж, нууц үг авсан хувь хүмүүс тодорхой хэсэг Үйлчилгээ авах боломжтой. Та M+т бүртгүүлснээр 18 нас хүрсэн гэдгээ батална. M+т бүртгүүлж байхдаа та өөрийн цахим шуудангийн хаяг, хувийн мэдээлэл, төлбөрийн аккаунтын дугаар зэрэг мэдээллийг үнэн зөв оруулах ёстой. Уг мэдээллийг үнэн зөв байлгаж, шинэчлэх үүргийг зөвхөн та хүлээнэ. M+ буруу, худлаа мэдээлэл оруулсныг мэдэх буюу баталгаажуулснаар аккаунтыг хаах эрхтэй. Нууц үг, аккаунтны мэдээллийг нууцлалыг хадгалах үүргийг та өөрөө хүлээнэ. Таны нууц үг, аккаунтыг зөвшөөрөлгүй ашиглах, нууцлалын ямар нэгэн зөрчил гарсан тохиолдолд M+т нэн даруй мэдээлэхийг та зөвшөөрч байна гэж үзнэ.

 8. Гэрээний хэрэглээний хүрээнд M+ програмын хэрэглээ, агуулгын зөвшөөрлийг танд олгоно. Та M+аас бичгээр зөвшөөрөл авалгүй M+ын аливаа контентийг өөрчлөх, хуулбарлах, тараах буюу худалдаж болохгүй. Учир нь энд нийтлэгдсэн бүхэн M+ буюу түүний лицензийг эзэмшигчийн өмч байна. Зөвшөөрөлгүй хэрэглээ нь зохиогчийн эрхийн болон худалдааны тэмдгийн холбогдох хуулийг зөрчиж болзошгүй тул M+ дээрхийг хатуу хориглож, ийм хууль бус үйл ажиллагаа нотлогдсон буюу илэрсэн тохиолдолд таны нэвтрэх эрх, аккаунтыг цуцлах болно. Эдгээр зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаанаас учирсан хохирлыг та хариуцах ёстой. Хэвлэлийн хууль ёсны эзэмшигчийн зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд та Үйлчилгээгээр дамжуулан нэвтэрэн Хэвлэл татан авснаар өмчлөх эрх олж авахгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч байна гэж үзнэ. Зохиогчийн эрхийн хуулиар тусгайлан шаардсанаас эсвэл Үйлчилгээний нөхцлөөр зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд та M+ болон тухайн контентийн өмчлөгчөөс зөвшөөрөл авалгүйгээр апп болон Хэвлэлийн контент, тэдгээрийн хэсгийг өөрчлөх, бүтээгдэхүүний программ, дизайны мэдээллийг ашиглах, нийтлэх, дамжуулах, үзүүлэх, хэсэгчлэн авч өөр бүтээл гаргах, арилжааны зорилгоор ашиглах, гуравдагч этгээдэд дамжуулж болохгүй. Бид танд M+ буюу M+ын зөвшөөрөл авсан газруудын оюуны өмчид аливаа зөвшөөрлийг илэрхийлж, олгоогүй болно.

 9. Та үнэгүй үйлчилгээ авч байгаа бол M+ танд платформ дээр сурталчилгаа үзүүлэх эрхтэй байна.

 10. M+ын үйлчилгээг авахын тулд M+т бүртгүүлэх шаардлагатай.

 11. Бүртгүүлэхэд үнэгүй (үнэгүй аккаунт) бөгөөд заавал захиалгад орохыг шаардахгүй.

 12. Та бүртгүүлэхдээ өөрийн цахим шуудангийн хаяг, өөрийн зохиосон нууц үгийг ашиглана.

 13. Ашигласан нууц үгийг чандлан хадгалах ёстой. Та өөрөө нууцыг хадгалахыг бүрэн хариуцна. M+ хэрэглэгчийн аккаунтаа зөвхөн та өөрөө ашиглах эрхтэй. Хэрэглэгчийн аккаунтыг зөвшөөрөлгүй хэрэглэхэд, мөн сэжигтэй үйлдэл гарсан тохиолдолд даруй M+т мэдэгдэх ёстой.

 14. Та цахим шуудангийн хаягаараа бүртгүүлэх буюу олон нийтийн (ж.нь. Facebook-connect) холбогдох үйлчилгээгээр дамжуулан нэвтэрч болно.

 15. Бүртгүүлэх эсвэл эсвэл нийгмийн холболтоор дамжуулан нэвтрэн орсноор M+ ба таны хооронд M+ ыг хэрэглэхтэй холбоотой үнэгүй харилцаа тогтоно.

 16. Та өөрийн мэдээллээ үнэн зөв, шинэлэг, бүрэн байлгах ёстой. Та өөрийн аккаунт, нууц үгний нууцлалыг хадгалж, зөвхөн өөрийн төхөөрөмжөөр нэвтрэх үүрэгтэй бөгөөд бүх контент, үйлчилгээг сонгох, ашиглах зэрэг өөрийн аккаунтад болж байгаа бүх үйл ажиллагааг хариуцахыг хүлээн зөвшөөрч байна.

 17. Бүртгүүлэхэд шаардлагатай бүх мэдээллийг үнэн зөв, бүрэн оруулах ёстой бөгөөд цаг үргэлж шинэчилнэ.

 18. Тэдгээр нөхцөл болон Үйлчилгээ (M+ цахим хуудас буюу M+ апп-ууд дээрх)-нд оруулсан бусад дүрэм, журам, зөвшөөрөл, хариуцлагаас чөлөөлөгдөх нөхцөл нь M+ та хоёрын хоорондах Үйлчилгээг ашиглахтай холбоотой бүх гэрээг төлөөлөх бөгөөд энэ асуудлаар өмнө хийсэн аливаа бичгийн болон аман гэрээг хүчингүй болгоно.

 19. M+ тэдгээр нөхцлийг M+ын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй уялдуулахын тулд шинэчилж болно. M+ цахим хуудас болон M+ Апп-аас өөрчлөлт гарсан эсэхийг тогтмол шалгаарай. Дээр анх бичсэн шинэчилсэн огноог танд сүүлийн өөрчлөлтүүдийг мэдэгдэх ашигладаг. Ийнхүү шинэчилсний дараа Үйлчилгээнд нэвтрэх буюу ашигласнаар тэдгээр өөрчлөлтийг хүлээн зөвшөөрсөн гэдгийг харуулна.